As well as chia theo chủ ngữ nào

-

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ư? Thường chỉ thấy người này hòa hợp với người kia, chứ chủ ngữ và động từ hòa hợp với nhau là như thế nào nhỉ? Thật ra thì trong tiếng Anh, chủ ngữ lại có mối quan hệ vô cùng “thân mật” với động từ đó, không thể để “râu ông nọ cắm cằm bà kia” được đâu. Muốn được giải đáp chi tiết về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ thì hãy đọc bài viết dưới đây của Step Up nhé! 


1. Thế nào là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Rất đơn giản thôi, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là cách động từ (V) thay đổi tùy theo chủ ngữ (S) ở dạng số nhiều hay số ít hay dạng không đếm được.

Bạn đang xem: As well as chia theo chủ ngữ nào

Ví dụ: 

My cat is white. 

Chú mèo nhà tôi màu trắng.

Động từ To be được chia theo chủ ngữ số ít nên là “is” 

My students want to have a break. 

Các học sinh của tôi muốn có giờ ra chơi. 

Động từ To want được chia theo chủ ngữ số nhiều nên là “want” 

The water is clean.

Xem thêm: Mua Tủ Đông Giá Rẻ, Có Trả Góp 0%, Tủ Đông, Tủ Mát, Tủ Kem Giá Rẻ, Có Trả Góp 0%

Nước sạch đó. 

Động từ To be được chia theo chủ ngữ “water” là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được có động từ chia giống danh từ số ít. 


TÌM HIỂU NGAY

2. 15 quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Ta luôn biết chủ ngữ số ít thì động từ chia số ít (thêm s/es), chủ ngữ số nhiều thì động từ chia số nhiều (để dạng nguyên thể), nhưng thử thách đặt ra chính là xác định chủ ngữ là số nhiều hay số ít. Do có khá nhiều từ khi làm chủ ngữ, ta không thể “chỉ mặt” được là ít hay nhiều ngay đâu. Cùng đọc quy tắc dưới đây về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ nhé.

*
*
*
*
*
*
 

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Every candidate………. known the first three questions. has B. have C. have to D. must Either Jack or his sister………breakfast each morning. make B. is making C. makes D. made Time………when you’re having fun. is flying B. flies C. fly D. flied Five kilometers……..not far. are B. have C. will be D. is Lara, together with ten friends, ………. planning a graduation party. are B. is C. has been D. have been Mathematics………..the science of quantity. was B. are C. is D. were Measles………cured easily nowadays. is B. are C. will be D. have The effects of stress…….very serious. is B. are C. will D. have Neither of them…….in this company. work B. works C. working D. have worked The army…………. eliminated this section of the training test. has B. is having C. are D. have

Bài 2: Chia động từ theo quy tắc sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

One-fifth of the people (be)_______ unemployed. The English (be) ________ independent people. Money (make)______ the world go around. There (be, not) ________ any letters in the mailbox today. Someone (have) ________ taken my pencil. Many nations around the world (celebrate)_______ Earth day The boy who won the two medals (be) ________ a friend of mine. My mom and my dad (go) ________ to the market twice a week. Two years (be) _______ not a long time.  Gold, as well as platinum, (have) ________recently risen in price.

Đáp án:

Bài 1:

ACBDBCAABD

Bài 2:

isaremakesare nothascelebrateisgoishas

Trên đây là toàn bộ kiến thức về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh mà bạn cần nắm chắc. Khi hiểu được chủ điểm này rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ chọn ra được đáp án đúng trong các bài kiểm tra dễ dàng hơn rất nhiều, ngoài ra các câu văn khi giao tiếp của bạn cũng sẽ chuẩn chỉnh hơn. Mong rằng bạn sẽ mau chóng tiến bộ trong tiếng Anh nhé!