Bài tập trắc nghiệm về thì

-

Thì hiện nay tại kết thúc là một thì vô cùng đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh, nhưng nhiều bạn học vẫn còn gặp gỡ khó khăn với cách áp dụng của thì đụng từ này.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về thì

Vì chưng vậy, trong nội dung bài viết ngày hôm nay, Luyện thi IELTS Vietop sẽ cùng các bạn ôn lại cấu trúc, cách sử dụng tương tự như luyện tập một số bài bác tập trắc nghiệm Thì lúc này hoàn thành nhé!


*
*
*

Bài 1: Choose the correct answer

They have ________ such a great film.makemakingmadewas madeNobody has ________ homework yet.donediddodidn’tWho ________ all the candies? The box is empty.have eatenhas eatenatewas eating________you________ your room yet?Have…cleanedHas…cleanedWere…cleaningDid…cleanHow many books ________you________?had…readdid…readhave…readhas…readMy cousins ________ on holiday for 3 weeks.wereare going to behave beenhas beenThis is the most beautiful I ________ever________.had…methave…methas…metwas…going khổng lồ meetI am looking for my pen. I have ________it.loselosedlostloosenThey ________ a lot of bikes.were soldsellshave sellhave soldHe ________ the movie ticket yet.have boughthaven’t boughthas boughthasn’t bought

Bài 2: Choose the correct answer

I have ________ watched this show ________.just – alreadyalready – yetnever – beforenever – yetHave you ________ downloaded this song?everneversinceyetI haven’t applied for this job ________.justnevereveryetHas Mary listened lớn the tuy nhiên ________ 2 hours?yetforsinceeverHe has played football ________ he was a child.forsosincebecauseI have ________ drunk all the milk.alreadyyetsinceso farI can’t find my eraser. Have you seen it ________?neverbeforerecentlyjustShe hasn’t met her family ________ a long time.sinceforinfromHe can’t come with us because he has ________ broken his leg.everneveryetjustSome students haven’t done their homework ________.beforeyetsosince

Bài 3: Choose the correct answer

Has David ___________ been to lớn Korea?everyetsinceforThey ____________ written their essays yet.hashasn’thaven’twereI need lớn buy a new watch but I _________ which one I’ll buy.haven’t decidewasn’t decidedhasn’t decidedhaven’t decided________ his father cooked before?HasHaveWasWereSome scientists ____________ the cancer treatment.have findinghas foundhave foundedhave foundThe police ____________ the robber yet. It’s not safe now.haven’t caughtweren’t caughthasn’t caughthave catchThe thief ___________ millions of dollars from the bank.have stolenhas stolenwas stolenstolenShe _____________ to japan several times before.werehave beenhas behas beenI ______________ this lesson yet.wasn’t understoodam not understandhaven’t understandhaven’t understoodHow many times __________ you ____________ this book?has…readhave…readdid…readdo…read

Bài 4: Choose the correct answer

I _____________ my homework yet.have finishedhas finisheddid finishedhaven’t finishedJane ____________.

Xem thêm: Máy In 3D Nhiều Màu Cometrue® T10, Máy In 3D Nhiều Màu

Come và say hello!have arrivedhas arrivedis going khổng lồ arrivearrivedI am not thirsty. I have _______ drunk milk.yetnowjusteverMary has never ___________ lớn Taiwan.beenwentgowas________ you ever eaten chocolate?AreWereDoHaveShe hasn’t sold the oto ________.justyetsinceneverShe __________ her keys. She’s trying lớn find them.have lostlosthas lostwas lostPeter __________ as a teacher for 2 years.has workhas workedhave workedhave workI __________ a writer since 2010.washas beenhave beenhad beenMy close friend ______________ my new watch yet.haven’t seendidn’t seehasn’t seehasn’t seenĐáp án

Bài 1: Choose the correct answer

madedonehas eatenHave…cleanedhave…readhave beenhave…metlosthave soldhasn’t bought

Bài 2: Choose the correct answer

never – beforeeveryetforsincealreadyrecentlyforjustyet

Bài 3: Choose the correct answer

everhaven’thaven’t decidedHashave foundhasn’t caughthas stolenhas beenhaven’t understoodhave…read

Bài 4: Choose the correct answer

haven’t finishedhas arrivedjustbeenHaveyethas losthas workedhave beenhasn’t seen

Vietop hy vọng rằng sau thời điểm thực hành một số bài tập trắc nghiệm Thì bây giờ hoàn thành, chúng ta học đã nuốm vững cấu tạo và phần lớn trường hợp thực hiện thì bây giờ hoàn thành. Không tính ra, các chúng ta có thể tham khảo những dạng bài xích tập khác đã tất cả trên Vietop đấy. Chúc các bạn chinh phục thì hiện nay tại xong xuôi thật xuất sắc!