- đối chiếu hơn trong tiếng Anh là gì và được vận dụng thế nào trong giờ Anh?

- và cần chú ý điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả phần nhiều thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp chúng ta giải đáp thông qua bài viết dưới trên đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được phát âm là cấu trúc so sánh thân 2 hay những vật/người với nhau về 1 hay là 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được gửi ra cao nhất so với những vật còn lại.

Bạn đang xem: Các tính từ đặc biệt trong so sánh

So sánh hơn hay được sử dụng cho việc đối chiếu 2 hay các vật/người với nhau (với hầu hết trường hợp đối chiếu 1 vật với toàn diện ta dùng đối chiếu nhất).

2. Cấu tạo so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn cùng trạng tự ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ nhận thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er”S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: nhà ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng 1)Axiliary V: trợ đụng từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính trường đoản cú dài và trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính trường đoản cú dàiL-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được dấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. để ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– cùng với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> ví như từ đó chấm dứt bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– với tính từ gồm 2 âm tiết dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most bởi vì là tính tự dài).=> nếu như từ đó dứt bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một trong tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng lại khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh hơn của tính trường đoản cú ngắn.

+ một số trong những tính từ cùng trạng từ biến hóa đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính từ có nhiều hơn một âm tiết (trừ trường vừa lòng 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox thừa nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn đáp án đúng

1. I think new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Đánh Giá Top 6 Điện Thoại Cảm Ứng Dưới 1 Triệu Đáng Mua Nhất 2019

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ với trạng tự sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào khu vực trống trong những câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English test was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought khổng lồ be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng xe jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the demo ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào vị trí trống dạng đối chiếu đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big - bigger18. More difficult - the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong các bài thi giờ anh. Và nếu bạn không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất rất có thể sẽ bao gồm nhầm lẫn đáng tiếc tác động đến tác dụng làm bài xích của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, với để lại số đông comment, câu hỏi mà bạn đang gặp gỡ phải nhé.