In the dark là gì

-

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 23 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vị Hằng trọng tâm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK & WORK lượt thích A HORSE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học tập là IN THE DARK cùng WORK like A HORSE.


*

Mai Lan và Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs khổng lồ learn fast about the various financial plans lớn help his clients. So, Mike checked out a few books khổng lồ read and prepare himself for his job.

Hôm ni Mai Lan cùng Mike vừa mới ở trong thư viện mấy giờ đồng hồ đồng hồ. Mike sắp tới sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng, anh làm nhân viên lo về giải ngân cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh những dịch vụ tiền của để ship hàng khách hàng, cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách nhằm đọc và sửa biên soạn cho việc làm.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem to lớn be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi tương đối lo. Quá trình này không tồn tại vẻ đơn giản và giản dị như tôi nghĩ lúc đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh thông minh, tất cả các môn học tập anh gần như học nhanh lắm. Đừng từ bỏ hạ giá mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job! I’ll have to lớn read và remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng bài toán này cực nhọc thật. Tôi đọc những tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Vấn đề khó à ! Tôi sẽ đề nghị đọc và nhớ những dữ kiện lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have to learn. It takes time & hard work. Don’t you agree?Trong công việc mới, ta nên học và mất thời giờ và khó khăn nhọc. Anh đồng ý không ?

MIKE: Yeah. I know I have khổng lồ work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi đề nghị mất công. Càng hiểu tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? trong bóng về tối ? Tôi hoàn toàn có thể đoán được chân thành và ý nghĩa của thành ngữ này. Cơ mà anh hãy giảng thêm cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Xem Cả Một Đời Ân Oán Tập 54

“In the dark” tức là không biết, u mê, không tài giỏi liệu, tin tức để biết.MAI LAN: So you’re going to lớn work as a bank loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to vày at your job.

Vậy anh sắp đến làm nhân viên nhà băng lo dịch vụ cho vay mượn tiền tuy nhiên anh vẫn “in the dark”, “tối mù”, đo đắn gì về bài toán anh bắt buộc làm.

MIKE: Exactly! I need to sit down và learn just like what we vì in school, learning a subject to lớn know the answers khổng lồ questions in tests.Đúng chũm ! Tôi cần ngồi xuống và học như ta học các môn học ở trường để biết trả lời các thắc mắc trong bài xích thi !

MAI LAN: Then after learning và getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans & which ones are appropriate for your clients.Rồi sau thời điểm học cùng có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không thể bị “in the dark” “tối tăm”. Anh sẽ biết những loại tiền vay và nhiều loại nào phù hợp với khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là nạm vấn giỏi quá. Ước gì cô là người có quyền lực cao của tôi.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject & so many more!Tôi hoàn toàn “tối tăm”về ngành này và những ngành không giống !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên trì lắm lúc tôi góp cô tăng năng lực về năng lượng điện toán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have to lớn be patient”, you mean you have khổng lồ try not to get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi đề xuất kiên nhẫn” anh hy vọng nói anh bắt buộc cố không nổi sùng khi anh góp tôi đề nghị không ?

MIKE: Now, now, don’t get upset. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice to you, haven’t I?Thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô “tối mù” về thứ vi tính. Vày vậy tôi luôn luôn luôn dìu dịu với cô, đúng không nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice & roll your eyes!Anh đáng yêu và dễ thương lắm trừ lúc anh khổng lồ tiếng và đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself and never do that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ cố gắng đấy hả ? Tôi yêu cầu tự xét mình với không làm rứa nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back to your preparation for the job. So what are you going to vị next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Rỉ tai đứng đắn, hiện giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho các bước của anh. Anh sắp làm những gì sắp sắp tới ?

MIKE: I’m going home and read và learn and take notes và memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi đã về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng…. Tôi sẽ thao tác như trâu!

MAI LAN: I know horses have khổng lồ work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết con ngữa phải thao tác làm việc nặng như kéo xe, và mang vật nặng. Vậy ý anh là anh đang phải làm việc chăm chỉ, nhiều giờ vào ngày, phải không ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have to lớn work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng vậy nên đó. Tôi đang phải làm việc học hỏi thật chăm, “làm như trâu”. Không giải trí gì hết trong một thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore and you won’t need to lớn “work like a horse” because you will know what you should bởi in your job và you can relax and enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh sẽ không thể “tối tăm” cùng không buộc phải “làm vấn đề như trâu” bởi anh vẫn biết phải làm những gì trong việc của bản thân và anh rất có thể thong thả và vui trong việc làm.

MIKE: I hope so. & you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working lượt thích a horse on the computer, soon you will be able to lớn handle this device lượt thích a real pro!Tôi hi vọng như thế. Cùng cô nữa. Chẳng bao lâu cô sẽ không thể “tối tăm” về lắp thêm vi tính. Cô vẫn học như trâu , cô sẽ rất có thể dùng thứ vi tính giống như các người chuyên nghiệp hóa chính thức.

MAI LAN: OK. Let’s be positive. We work seriously và we keep our spirits high! This is the way lớn go!OK. Ta sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi câu hỏi đứng đắn và giữ lòng tin cao! Đúng mặt đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ : IN THE DARK nghĩa là KHÔNG BIẾT và WORK lượt thích A HORSE tức là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng trọng tâm và Brandon xin hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học tới.