Em vẫn nhớ trường xưa

-

_Hs hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và sắc thái của bài hát. Tập trình bày bài hát vớilĩnh xướng, đối đáp và kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.

Bạn đang xem: Em vẫn nhớ trường xưa

_Hs thể hiện đúng cao độ trường độ bài TĐN số 8, tập đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõphách.

II.Chu ẩ n b ị:

_Nhạc cụ.

_Băng nhạc, máy nghe. _Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học

Thờigian

Nội Hoạt động của

Giáo viênHoạt động của Học sinh1’ThờiGian1. Ổn định lớ p :

2.Ki ể m tra bài cũ:

3.D ạ y bài mớ i:

Nội dung 1:Ơn tập bài hát:

Em vẫn nhớtrường xưa.

trường xưa.

_Giáo viên yêu cầu hstrật tự. Gọi lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp.

_Yêu cầu hs hát lại bàiEm vẫn nhớ trường xưa.

_Cho nghe lại bài hát._Yêu cầu hát tập thểbài hát đúng sắc thái._Yêu cầu hát kết hợpđộng tác (hs đã chuẩnbị trước).

_Yêu cầu một vài cánhân suy nghĩ động tácphụ họa._Nhận xét._Hướng dẫn các emlĩnh xướng, đồng ca vàđối đáp.

_Yêu cầu thực hiệnđộng tác phụ họa.

_Yêu cầu một vài cá

Hoạt động củaGiáo viên_Hs trật tự, lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._Hs hát lại bài hát Hátmừng._Chú ý lắng nghe._Thể hiện bài hátđúng săc thái._Hs hát lại bài hátkết hợp động tác phụhoạ._Xung phong thựchiện trước lớp._Nghe nhận xét._chú ý nhge và thểhiện cho đúng. _Hát và thể hiệnđộng tác. _Xung phong trình Hoạt động của Học sinhNội dungNội dung

3’

1’

Nội dung 2:

Tập đọc nhạc: TĐN số 8.

Mây chiều

Tiếng sáo diều vọng

về qua lũy tre. Trong mây

chiều đàn chim én bay về.

4. C ũ ng c ố:


5. D ặ n dị:

nhân trình bày trướclớp, kết hợp vận động.

_Nhận xét và sửa sai.

_Giới thiệu vào bài._Ghi bảng - dán bảngphụ.

_Đàn qua bài TĐN số 8._Hướng dẫn hs gõ tiếttấu chính của bài

_Bài hát cĩ những nốtnào?_Tĩm lại và hướng dẫnhs đọc cao độ._Đàn hướng dẫn hs đọctừng câu.

_Sau mỗi câu gv gọi cánhân thực hiện.

_Yêu cầu đọc nhạc, kếthợp ghép lời và gõphách.

_Yêu cầu ghép lời.

_Chia nhĩm yêu cầu hsthực hiện (1 đọc nhạc, 1ghép lời kết hợp gõ đêmvà đổi vị trí).

_Gọi 1 -2 hs đọc bàiTĐN.

_Y/c Cả lớp hát lại bàiEm vẫn nhớ trườngø xưa._Y/c về nhà tập lại bàiTĐN.

_GV dặn hs xem trướctiết 28.

_Nhận xét tiết học

bày trước lớp.

_Nghe và sửa sai.

_Chú ý lắng nghe._Ghi vỡ – quan sát._Nghe và chú ý, cảmnhận.

_Hs luyện tiết tấu._Xung phong nhận biếtcác nốt trong bài TĐNsố 7._Nghe và nhớ tên cácnốt._Đọc TĐN từng câu._Xung phong thựchiện. _Nghe đàn, đọc nhạckết hợp gõ phách._Ghép lời bài TĐNsố7._Từng nhĩm thực hiện ._Cá nhân hs đọc bàiTĐN._Cả lớp hát lại bài Emvẫn nhớ trường xưa._Lắng nghe.

TuÇn 28

Thø ba ngµy th¸ng n¨m ¢m nh¹c

_ƠN TẬP 2 BAØI HÁT: MAØU XANH QUÊHƯƠNG, EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA

_KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

I.Mục tiêu:

_Hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái 2 bài hát. Tập trình bày bài hát kết hợpgõ đệm và vận động theo nhạc.

_Hs đọc và nghe câu chuyện: Khúc nhạc dưới trăng, để biết về nhạc sĩ Bét-tơ-ven.Giáo dục các em yêu con người.

II.Chu ẩ n b ị:

_Nhạc cụ.

_Băng nhạc, máy nghe.

_Oân lại một số động tác phụ họa.

III.Các hoạt động dạy học

ThờigianHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinh13’ThờiGian1.Ổ n định lớ p :

2.Ki ể m tra bài cũ:

3.D ạ y bài mớ i:

Nội dung 1

: Hoạt động 1: Hoạt động 1:

Ơn tập bài hát:

Màu xanh quêhương

hương

_Giáo viên yêu cầu hstrật tự. Gọi lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._Gv gọi 1-3 hs đọc nhạcvà ghép lời bài TĐN số6._Gv nhận xét và đánhgiá.

_Gv giới thiệu nội dung1._Gv đệm đàn cho cảlớp hát lại bài hát mộtlần._GV sửa sai(nếu cĩ)._GV gọi nhĩm, cá nhânhát._Chia lớp thành 2nhĩm: nhĩm 1 hát,nhĩm 2 gõ đệm theotiết tấu và đổi lại.

Hoạt động của Giáo viên_Hs trật tự, lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._ Một đến ba học sinhthể hiện lại._Chú ý lắng nghe._Nghe đàn và hát lạibài hát._hs sửa sai._Nhĩm, cá nhân trìnhbài hát._Hai nhĩm hát luânphiên.Hoạt động của Học sinhNội dungNội dung

3’1’ Họat động 2:Oân tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

Nội dung 2:

Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng.4. C ũ ng c ố: 5. D ặ n dị:_Chọn một vài học sinhtrình bày trước lớp kếthợp động tác phụ họa._Gv giới phần tiếp theo._Gv biểu diễn lại bài hát._Chỉ định một vài họcsinh đơn ca.

_Gv y/c học sinh hát kếthợp gõ đệm theo nhịp._Gv gọi một vài nhĩmtrình bày trước lớp.

_Gv giới thiệu nội dung2.

_Gv cho hs xem ảnh củaBê-tơ-ven.

_G đọc diễn cảm chuyện“Khúc nhạc dưới trăng”._Giáo dục các em trântrọng cuộc sống lao độngvà tình yêu thương conngười, đĩ là nguồn gốctạo nên những tác phẩmnghệ thuật cĩ giá trị._Gọi 2 hs hát lại bài hátđã ơn.

Xem thêm: Sửa Chữa Tủ Lạnh Sanyo Điện Máy Xanh, Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Điện Máy: Trang Chủ

_Gv nhận xét.

_Gv y/ hs về nhà tậpluyện lại 2 bài hát.

_Gv y/c hs xem trước tiết29._Nhận xét tiết học._Một vài hs trình bàytrước lớp._Chú ý nghe._Chú ý và ghi nhớ.

_Một vài học sinh đơn ca._Hát kết hợp động tác._Một vài nhĩm trình bàytrước lớp._Chú ý lắng nghe._Quan sát._Hs chú ý lắng nghe._Nghe và ghi nhớ.

_Hs hát lại hai bài hát đãơn._Nghe nhận xét._Chú ý lắng nghe và ghinhớ về nhà thực hiện.

TuÇn 29

Thø ba ngµy th¸ng n¨m ¢m nh¹c

_ƠN TẬP TĐN SỐ 7, SỐ 8

_

KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

I.Mục tiêu:

_Hs ơn tập đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 7, số 8 và kết hợp gõ nhịp. _Hs nghe và cảm thụ một bài hát.

II.Chu ẩ n b ị:

_ Nhạc cụ.

_Đàn giai điệu, đọc nhạc và đánh nhịp bài TĐN số 3, số 4. _Tranh, ảnh minh hoạ.

III.Các hoạt động dạy học

Thời

gian Hoạt động của

Giáo viênHoạt động của Học sinh1’2’28’Thờigian 1.Ổ n định lp :2.Ki m tra bài cũ: 3. Dy bài mi:

Nội dung 1: Ơn tập TĐN

số 7, số 8.Hoạt động 1:

Ơn tập TĐN số 7.Luyện tập tiết tấu:

♪♪♪ ♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪

_Giáo viên yêu cầu hs trậttự. Gọi lớp trưởng báo cáo sỉsố lớp.

_Yêu cầu tập thể hát ơn lạibài hát Em vẫn nhớ trườngxưa. Nhận xét.

_Giới thiệu vào nội dung bàihọc.

_Gv đàn giai điệu bài TĐNsố 7.

_Gv yêu cầu luyện cao độbài TĐN số 7.

_Gv yêu cầu hs gõ lại tiếttấu chính của bài TĐN số 7._Nhận xét.

_Yêu cầu cả lớp đọc bàiTĐN số 7.

_ Gv yêu cầu cả lớp đọc lạibài TĐN số 7 và ghép lời._Gv yêu cầu cả lớp đọc lại

Hoạt động củaGiáo viên_Hs trật tự, lớp trưởngbáo cáo sỉ số lớp._Thể hiện bài hát._Hs lắng nghe và quansát._ Hs lắng nghe giaiđiệu.

_Hs luyện cao độ theoyêu cầu của giáo viên._Cả lớp gõ tiết tấuchính bài TĐN số 7 ._Chú ý lắng nghe._Đọc lại bài TĐN số 7._Nghe đàn và đọc nhạc,kết hợp hát lời bài TĐNsố 7._Đọc nhạc và hát lời Hoạt động củaHọc sinhbài TĐN số 7 hát lời kết hợpgõ đệm theo phách ( p1:taykết hợp đệm theophách, phách mạnh vàNội dungNội dung

Thờigian

Hoạt động 2:

Ơn tập TĐN số 8.Luyện tập tiết tấu:

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

Nội dung 2:

Nghe nhạc

phải phách mạnh, tay tráiphách nhẹ).

_Gv chỉ định một vài nhĩmđọc nhạc và gõ đệm .

_Gv đàn giai điệu bài TĐNsố 8.

_Yêu cầu luyện cao độ bàiTĐN số 8.

_Gv chỉ định hs gõ lại tiếttấu chính của bài TĐN số 8._Nhận xét.

_ Yêu cầu cả lớp đọc bàiTĐN số 8.

_Yêu cầu cả lớp đọc lại bàiTĐN số 8 và ghép lời.

_Gv hướng dẫn nữa lớp gõtiết tấu, cịn lại đọc nhạc vàghép lời TĐN số 8, sau đĩđổi lại .

_Gv y/c hs đọc nhạc, hát lờibài TĐN số 8 kết hợp gõđệm theo phách ( p1:tayphải phách mạnh, tay tráiphách 2 và phách 3).

_Yêu cầu Hs im lặng.

_Gv cho Hs nghe một bàidân ca (giới thiệu nội dungvà xuất xứ).

_Gv gọi hs nêu lên cảmnhận của mình về bài dânca.

_Gv y/c học sinh kể tênhoặc hát một vài câu trongcác bài dân ca khác.

_Gv cho học sinh nghe lạibài hát, kết hợp đứngvận

Hoạt động củaGiáo viên

nhẹ.

_Hs gõ tiết tấu bài TĐNsố 8..

_ Lắng nghe giai điệu._Luyện cao độ theo yêucầu của giáo viên.

_Hs gõ tiết tấu chínhbài TĐN số 8 ._Chú ý lắng nghe._Cả lớp đọc nhạc đọcbài TĐN số 8._Nghe đàn và đọc nhạc,kết hợp hát lời bài TĐNsố 8._Đọc nhạc và hát lời,kết hợp đệm theo tiếttấu._Đọc nhạc, hát lời kếthợp gõ đệm theo phách( p1:tay phải pháchmạnh, tay trái phách 2và phách 3)._Hs trật tự._Lắng nghe và cảmnhận bài hát, chú ýnghe nội dung và xuấtxứ.

_Hs nêu cảm nhận củamình về bài hát.

_Hs kể tên hoặc hátmột vài câu trong cácbài dân ca khác.

_Hs nghe lại bài dân ca,kết hợp đứng vận động

Hoạt động củaHọc sinh

3’

1’

4. Cũ ng cố:

5. D n dị:

động theo nhạc.

_Gv y/c 4 Hs lên trình bàylại 2 bài TĐN số 7, số 8._Gv y/c tập thể đọc nhạc,ghép lời, kết hợp gõ đệm._ Gv hỏi hs: hơm nay đãnghe được bài hát gì? Nộidung ra sao?