Những từ thông dụng trong tiếng anh

-

Như họ đã biết ĐỘNG TỪ (Verb) là phần rất quan trọng đặc biệt để cấu trúc nên một câu trong giờ đồng hồ Anh. Hãy thuộc worldlinks.edu.vn ENGLISH tìm hiểu 200 hễ từ tiếng anh thông dụng qua nội dung bài viết này nhé!


Động từ giờ đồng hồ Anh hay được sử dụng nhất – Phần 1

Add /æd/: thêm vàoAgree /əˈgri/: đồng ýAllow /əˈlaʊ/: mang đến phépAppear /əˈpɪr/: xuất hiệnAsk /æsk/: hỏiBe /bi/: thì, là, ởBecome /bɪˈkʌm/: trở thànhBegin /bɪˈgɪn/: bắt đầuBelieve /bɪˈliv/: tin tưởngBring /brɪŋ/: đem lạiBuild /bɪld/: xây dựngBuy /baɪ/: muaCall /kɔl/: gọiCarry /ˈkæri/: mangCause /kɑz/: khiến raChange /ʧeɪnʤ/: núm đổiCome /kʌm/: đếnConsider /kənˈsɪdər/: cân nhắcContinue /kənˈtɪnju/: tiếp tụcCreate /kriˈeɪt/: sáng sủa tạoDecide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết địnhDescribe /dɪˈskraɪb/: miêu tảDevelop /dɪˈvɛləp/ : phạt triểnDie /daɪ/: chếtDo /du/: làmDraw /drɔ/: vẽExpect /ɪkˈspɛkt/: đợi đợiFal /fɔl/: ngãFeel /fil/: cảm thấyFind /faɪnd/: search thấyFollow /ˈfɑloʊ/: theoGet /gɛt/: lấyGive /gɪv/: choGo /goʊ/: điGoing /ˈgoʊɪŋ/: điHappen /ˈhæpən/: xảy raHave /hæv/:Hear /hir/: ngheHelp /hɛlp/: giúpHold /hoʊld/: giữHope /hoʊp/: hy vọngInclude /ɪnˈklud/: bao gồmInvolve /ɪnˈvɑlv/: tương quan tớiKeep /kip/: giữKnow /noʊ/: biếtLead /lid/: dẫn dắtLeave /liv/: rời khỏiLet /lɛt/: đến phépLike /laɪk/: nhưLive /lɪv/: sốngLook /lʊk/: nhìnLose /luz/: thua thảm cuộcMake /meɪk/: làmMean /min/: nghĩa làMeet /mit/: chạm mặt gỡMove /muv/: di chuyểnNeed /nid/: cầnOffer /ˈɔfər/: yêu thương cầuOpen /ˈoʊpən/: mởPass /pæs/: thừa quaLie /laɪ/: nói xạoAccept /ækˈsɛpt/: chấp nhậnWatch /wɑʧ/: xemRaise /reɪz/: nâng caoBase /beɪs/: dựa trênApply /əˈplaɪ/: áp dụngBreak /breɪk/: làm vỡ

Động từ giờ đồng hồ Anh thường dùng nhất – Phần 2

Explain /ɪkˈspleɪn/: giải thíchLearn /lɜrn/: học tập hỏiIncrease /ˈɪnˌkris/: tăng lênCover /ˈkʌvər/: bao phủGrow /groʊ/: khủng lênClaim /kleɪm/: tuyên bốReport /rɪˈpɔrt/: báo cáoSupport /səˈpɔrt/: ủng hộCut /kʌt/: giảm bỏForm /fɔrm/: hình thànhStay /steɪ/: sinh hoạt lại Contain /kənˈteɪn/: chứaReduce /rəˈdus/: giảmEstablish /ɪˈstæblɪʃ/: thiết lậpJoin /ʤɔɪn/: ghépWish /wɪʃ/: muốnAchieve /əˈʧiv/: đạt đượcSeek /sik/: kiếm tìm kiếmChoose /ʧuz/: chọnDeal /dil/: xử lýFace /feɪs/: đối mặt Fail /feɪl/: thất bạiServe /sɜrv/: phục vụEnd /ɛnd/: kết thúcKill /kɪl/: giếtOccur /əˈkɜr/: xảy raDrive /draɪv/: lái xeRepresent /ˌrɛprəˈzɛnt/: đại diện choRise /raɪz/: tăng lênDiscuss /dɪˈskʌs/: thảo luậnLove /lʌv/: yêu thương thươngPick /pɪk/: nhặt lênPlace /pleɪs/: đặt, đểArgue /ˈɑrgju/: tranh cãiProve /pruv/: bệnh minhWear /wɛr/: đội, mặcCatch /kæʧ/: bắt lấyEnjoy /ɛnˈʤɔɪ/: thưởng thứcEat /it/: ănIntroduce /ˌɪntrəˈdus/: giới thiệuEnter /ˈɛntər/: tiến vàoPresent /ˈprɛzənt/: giới thiệuArrive /əˈraɪv/: đến
*
200 hễ từ(verbs) trong giờ anh

Động từ giờ Anh thường được sử dụng nhất – Phần 3

Ensure /ɛnˈʃʊr/: dĩ nhiên chắnPoint /pɔɪnt/: chỉ vàoPlan /plæn/: lên kế hoạchPull /pʊl/: kéoRefer /rəˈfɜr/: nói tớiAct /ækt/: ra vẻ, hành độngRelate /rɪˈleɪt/: tất cả liên quanAffect /əˈfɛkt/: tác động tớiClose /kloʊs/: đóng lạiIdentify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/: xác địnhManage /ˈmænəʤ/: quản lýThank /θæŋk/: cảm ơnCompare /kəmˈpɛr/: so sánhAnnounce /əˈnaʊns/: thông báoObtain /əbˈteɪn/: đạt đượcNote /noʊt/: ghi lạiForget /fərˈgɛt/: quênIndicate /ˈɪndəˌkeɪt/: chỉ ra rằngWonder /ˈwʌndər/: từ bỏ hỏiMaintain /meɪnˈteɪn/: duy trìPublish /ˈpʌblɪʃ/: xuất bảnSuffer /ˈsʌfər/: chịu đựng khổAvoid /əˈvɔɪd/: tránhExpress /ɪkˈsprɛs/: diễn đạtSuppose /səˈpoʊz/: trả sửFinish /ˈfɪnɪʃ/: trả thànhDetermine /dəˈtɜrmən/: xác địnhDesign /dɪˈzaɪn/: thiết kếListen /ˈlɪsən/: nghe Save /seɪv/: lưu lại giữTreat /trit/: đối xửControl /kənˈtroʊl/: kiểm soátShare /ʃɛr/: phân tách sẻRemove /riˈmuv/: một số loại bỏThrow /θroʊ/: némVisit /ˈvɪzət/: thăm nomExist /ɪgˈzɪst/: tồn tạiEncourage /ɛnˈkɜrɪʤ/: khuyến khíchForce /fɔrs/: bắt buộcReflect /rəˈflɛkt/: suy nghĩAdmin /admin/: quá nhậnAssume /əˈsum/: mang đến rằngSmile /smaɪl/: mỉm cườiPrepare /priˈpɛr/: chuẩn bịReplace /ˌriˈpleɪs/: cố gắng thếFill /fɪl/: bao phủ đầyImprove /ɪmˈpruv/: nâng caoMention /ˈmɛnʃən/: kể tới

Động từ tiếng Anh thường dùng nhất – Phần 4

Pay /peɪ/: trảPlay /pleɪ/: chơiProduce /ˈproʊdus/: sản xuấtProvide /prəˈvaɪd/: cung cấpPut /pʊt/: đặtReach /riʧ/: đạt tớiRead /rid/: đọcReceive /rəˈsiv/: nhậnRemain /rɪˈmeɪn/: còn lạiRemember /rɪˈmɛmbər/: nhớ lạiRequire /ˌriˈkwaɪər/: yêu cầuReturn /rɪˈtɜrn/: trở lạiRun /rʌn/: chạySay /seɪ/: nóiSee /si/: thấySeem /sim/: hình nhưSell /weɪt/: đợiSend /sɛnd/: gửiSet /sɛt/: để đểShow /ʃoʊ/: trình diễnSit /sɪt/: ngồiSpeak /spik:/ nóiSpend /spɛnd/: dànhStand /stænd/: đứngStart /stɑrt/: bắt đầuStop /stɑp/: dừng lạiSuggest /səgˈʤɛst/: đề nghịTake /teɪk/: lấyTalk /tɔk/: nói chuyệnTell /tɛl/: nóiThink /θɪŋk/: nghĩTry /traɪ/: thửTurn /tɜrn/: xoayUnderstand /ˌʌndərˈstænd/: hiểuUse /juz/: dùngWait /weɪt/: đợiWalk /wɔk/: đi bộWant /wɑnt/: muốnWin /wɪn/: chiến thắngWork /wɜrk/: làm cho việcWrite /raɪt/: viết

Hi vọng, qua những kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh nhưng worldlinks.edu.vn share trên có thể giúp bạn phần nào lạc quan hơn vào giao tiếp. Với một điều giữ ý, học tập từ vựng giờ Anh theo chủ đề hay ngẫu nhiên phương pháp nào cũng cần thời gian, sự vậy gắng, chăm chỉ rèn luyện từng ngày mới đuc rút kết quả. Chính vì vậy hãy nỗ lực cố gắng hết mình, thành công xuất sắc sẽ đến với bạn!

Đăng kí ngay khóa đào tạo để được trải nghiệm phương pháp học khác biệt tại worldlinks.edu.vn English nhé!