Tìm hiểu cách chơi chứng khoán

-

Đầu tư chứng khoán hay chơi chứng khoán là cách kiếm thêm thu nhập không còn quá xa lạ trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt là khi mỗi ngày lại có rất nhiều công ty mới được niêm yết trên sàn chứng khoán. Vậy chơi chứng khoán là gì? Lợi nhuận từ chơi chứng khoán từ đâu ra? Người mới muốn chơi chứng khoán phải bắt đầu từ đâu? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Bạn đang xem: Tìm hiểu cách chơi chứng khoán

*


Mục lục <Ẩn>

1. Chơi chứng khoán là gì? 2. Chơi chứng khoán kiếm lợi nhuận từ đâu? 3. Một vài thuật ngữ quan trọng khi chơi chứng khoán 4. Cách chơi chứng khoán phổ biến nhất

Chứng khoán là tài sản bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác do chính phủ quy định.

Trong đó

- Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

- Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

- Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

- Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.

- Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

- Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 (Trích ĐIỀU 4 LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019)

*


1.2. Định nghĩa chơi chứng khoán

Chơi chứng khoán hay đầu tư chứng khoán được hiểu là việc bạn đầu tư vào cổ phiếu và các tài sản được nằm trong chứng khoán. Sau đó thực hiện mua vào hoặc bán ra để thu lợi nhuận.


2. Chơi chứng khoán kiếm lợi nhuận từ đâu?

Chơi chứng khoán là một hình thức đầu tài sản, vì thế bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc các chứng quyền trên thị trường chứng khoán.

Có 2 hình thức chính để phát sinh thu nhập từ việc chơi chứng khoán là lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và giá bán. Hoặc lợi nhuận từ cổ tức - số tiền được được công ty trả cho cổ đông đã đầu tư mua cổ phiếu.


2.1. Lợi nhuận từ chênh lệch giá mua bán chứng khoán

Công thức tính lợi nhuận

Lãi/lỗ = (Giá bán – Giá mua) * Số lượng cổ phiếu – (Thuế + Phí giao dịch)

Ví dụ:

- Số lượng cổ phiếu: 1000

- Giá mua: 20.000vnđ

- Giá bán: 30.000vnđ

- Thuế: 0,1% giá trị giao dịch

- Phí giao dịch: 0,15% giá trị giao dịch

Suy ra: Phí giao dịch mua = 1000 x 20.000 x 0,15%= 30.000

Phí giao dịch bán = 1000 x 30.000 x 0,15% = 45.000

Thuế = 1000 x 30.000 x 0,1% = 30.000

Lợi nhuận = (30.000 - 20.000) x 1000 - (30.000 + 30.000 + 45.000) = 9,895 triệu


2.2. Lợi nhuận từ cổ tức công ty trả cho cổ đông

Nếu công ty kinh doanh có lãi thì sẽ phải chi trả cổ tức cho cổ đông - những người nắm giữ nhiều cổ phiếu của công ty. Lợi nhuận từ cổ tức phụ thuộc vào số cổ phiếu bạn đang có và giá công ty chi trả cho cổ phiếu đó.


3. Một vài thuật ngữ quan trọng khi chơi chứng khoán
3.1. Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.


3.2. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh (sau đây gọi là tài sản cơ sở) là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh.


3.3. Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:

a) Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai;

b) Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.


3.4. Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:

a) Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai;

b) Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác định trong tương lai.


3.5. Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai.

Xem thêm: Địa Chỉ, Số Điện Thoại Đặt Vé Xe Thành Công Bình Phước, Địa Chỉ, Số Điện Thoại Đặt Vé Xe Thành Công


3.6. Hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và các hoạt động khác được quy định tại Luật chứng khoán 2019.


3.7. Đầu tư chứng khoán

Đầu tư chứng khoán là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.


3.8. Nhà đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.


3.9. Kinh doanh chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán.


3.10. Môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.


3.11. Chào bán chứng khoán ra công chúng

Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

a) Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

b) Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.


3.12. Chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 19 Điều này và theo một trong các phương thức sau đây:

a) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

b) Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

*

Tham khảo: Top 5 sàn chứng khoán phải biết khi muốn chơi chứng khoán


4. Cách chơi chứng khoán phổ biến nhất

Chơi chứng khoán là một hình thức đầu tư, kinh doanh. Vì thế, mỗi người chơi sẽ có cách “chơi” và đầu tư khác nhau sao cho có nhiều lợi nhuận nhất. Nhưng chung quy lại có 2 cách chứng khoán phổ biến nhất là chơi chứng khoán chủ động và chơi chứng khoán bị động.


4.1. Chơi chứng khoán chủ động

Chơi chứng khoán chủ động nghĩa là người chơi sẽ tự quan sát biến động trên thị trường chứng khoán sau đó tự thực hiện giao dịch chứng khoán. Thường khi thấy thời điểm chứng khoán tăng trưởng tốt thì người chơi sẽ thực hiện bán ra hoặc đầu tư mua thêm để thu lợi từ chênh lệch giá.

Cụ thể có những cách chơi chứng khoán chủ động như sau.

- Thực hiện mua bán chứng khoán trong một ngày duy nhất. Tốt nhất bạn nên có 2 tài khoản chứng khoán để giao dịch vùng một mã chứng khoán. Tránh hạn chế của việc “bán trước mua sau” ở thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Giao dịch theo vị thế: Nghĩa là người chơi sẽ mua và nắm giữ chứng khoán trong thời gian dài để quan sát xu thế tăng và bán cổ phiếu khi xu thế tăng kết thúc.

- Chơi chứng khoán “lướt sóng”: Người chơi sẽ thực hiện bán cổ phiếu tại thời điểm thị trường tăng cao và mua lại khi thị trường điều chỉnh giá thấp xuống. Nhiều nhà đầu tư đã tự xây dựng một hệ thống dự báo đỉnh và đáy để chơi chứng khoán lướt sóng lời cao và hiệu quả hơn.

- Giao dịch chớp nhoáng: Người chơi sẽ kiếm lời bằng cách tận dụng những khoảng chênh lệch giá rất nhỏ.

*

Ưu điểm của việc chơi chứng khoán chủ động là bạn tự quan sát được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình. Nhược điểm là bạn cần chuẩn bị rất nhiều kiến thức và có sự can đảm khi đầu tư.


4.2. Cách chơi chứng khoán bị động

Chơi chứng khoán bị động nghĩa là bạn ủy thác việc đầu tư cho một người hoặc một tổ chức khác. Khi đó bạn không tham gia trực tiếp vào quyết định đầu tư. Thay vào đó bạn sẽ góp tiền vào các quỹ đầu tư và nhận lợi nhuận được chia từ các quỹ đầu tư mà mình góp vốn. Hoặc dựa vào biến động trên thị trường chứng khoán.


5. Lời kết

Bài viết trên là kiến thức sơ khai nhất bao gồm giải thích các thuật ngữ để mọi người hiểu chơi chứng khoán là gì. Trước khi chơi chúng ta phải biết luật chơi, cách chơi vì thế đây là một bài viết vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang tìm hiểu về chứng khoán và chơi chứng khoán thì rất nên tham khảo. Chúc bạn thành công.

*

Bài viết cùng chủ đề


Thông báoXem tất cả

Tuyển dụngXem tất cả

Công nghệXem tất cả

Web4stepXem tất cả