Chữ cái tiếng việt viết hoa

-

Bảng vần âm tiếng Việt chuẩn chỉnh đầy đầy đủ

*
Bảng chữ cái tiếng Việt viết in hoa
*
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ p Q R S T U Ư V X Y

những chữ loại viết hoa trong giờ Việt được chia thành 6 đội chữ, những chữ số đông có điểm sáng chung giống nhau là các nét móc đầu tiên. Sau đó là các đội chữ hoa trong bảng vần âm Tiếng Việt.

*
Bảng vần âm tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p. Q r s t u ư v x y

Bảng 29 chữ cái Tiếng Việt chuẩn chỉnh Dành mang đến Bé
*
*
*

Bảng vần âm tiếng việt và biện pháp đọc

Những chữ cái đọc và tên thường gọi chúng

Chữ cái
Tên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê bò, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ thấp, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phở, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Ttê, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi dài, i gờ-réc
Các phụ âm ghép, các vần ghép trong giờ đồng hồ Việt

Tiếng việt bao gồm 11 chữ ghép biểu lộ phụ âm gồm:

10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghép ba: ngh
*