Sắp xếp mảng tăng dần trong c

-

Trong bài này, phương pháp được sử dụng để sắp xếp mảng 1 chiều theo phần tử tăng dần tuyệt giảm dần đó là phương pháp Selection Sort (sắp xếp chọn).

Bạn đang xem: Sắp xếp mảng tăng dần trong c

Giả sử rằng mảng ban đầu của tôi gồm các phần tử là: 5,9,7,2,3,6,9,10 và tôi cần sắp xếp dãy trên giỏi mảng bên trên theo chiều các chữ số tăng dần.

Xem thêm: Xoá Ảnh Đã Chia Sẻ Trên Messenger Vĩnh Viễn, Cách Xóa Ảnh Đã Gửi Trên Messenger Vĩnh Viễn

*

Để thực hiện việc sắp xếp dãy bên trên theo chiều tăng dần, tôi sẽ cần thực hiện các bước lặp và thực hiện kiểm tra điều kiện.

Tôi chọn lần lượt các phần tử có vào mảng và chọn từ phần tử đầu tiên đến phần tử gần cuối của mảng trên để lấy so sánh với các phần tử còn lại trong mảng , nếu phần tử sẽ được chọn lớn rộng phần tử bất kỳ nào nằm vào danh sách thì sẽ thực hiện đổi chỗ tuyệt hoán vị vị trí mang lại hai phần tử này, ngược lại thì giữ nguyên vị trí. Coi hình minh họa dưới đây:

*

Nguồn Sắp xếp chọn – Wiki

2.Sắp xếp tăng dần các phần tử trong mảng

Chương trình sắp xếp tăng dần các phần tử trong mảng 1 chiều, với mảng ban đầu là int number<10> = 8,5,2,6,9,3,1,4,0,7;

#include int main() //khai bao so luong phan tu int n = 10; //khai bao mang int number = 8,5,2,6,9,3,1,4,0,7; //khai bao bien trung gian de hoan vi int trunggian; //hien thi sở hữu ban dau printf("MANG BAN DAU "); for(int i = 0; i number) //hoan vi 2 phan tu trunggian = number; number = number; number = trunggian; } //hien thi mang sau thời điểm sap xep tang dan printf(" MANG sau khi SAP XEP TANG DAN "); for(int i = 0; i Hàm sắp xếp các phần tử trong mảng theo chiều tăng dần:

#include void SapXepTang(int number<>, int n) //khai bao bien trung gian de hoan vi int trunggian; //thuc hien thuat toan sap xep chon for(int i = 0; i number) //hoan vi 2 phan tu trunggian = number; number = number; number = trunggian; }}int main(){ //khai bao so luong phan tu int n = 10; //khai bao mang int number = 8,5,2,6,9,3,1,4,0,7; //hien thi mang ban dau printf("MANG BAN DAU "); for(int i = 0; i 3.Sắp xếp giảm dần các phần tử trong mảngĐối với việc sắp xếp mảng theo chiều tăng dần, ta cần kiểm tra điều kiện vào vòng lặp đó là if(number > number) thì ta thực hiện hoán vị 2 phần tử đó. Tuy vậy đối với việc sắp xếp mảng theo chiều giảm dần ta sẽ đặt điều kiện ngược lại đó là: if (number

#include int main() //khai bao so luong phan tu int n = 10; //khai bao sở hữu int number = 8,5,2,6,9,3,1,4,0,7; //khai bao bien trung gian de hoan vi int trunggian; //hien thi sở hữu ban dau printf("MANG BAN DAU "); for(int i = 0; i Hàm sắp xếp phần tử mảng giảm dần cũng được nỗ lực thế if(number > number) bằng if(number

#include void SapXepGiam(int number<>, int n) //khai bao bien trung gian de hoan vi int trunggian; //thuc hien thuat toan sap xep chon for(int i = 0; i 4.Nhập xuất và sắp xếp phần tử vào mảngỞ 2 chương trình sắp xếp tăng và sắp xếp giảm dần ở phần trên, ta vẫn sắp xếp đến mảng cố định. Tuy vậy ta có thể kết hợp nhập xuất rồi thực hiện việc sắp xếp.

#include void Nhap(int number<>, int n) for(int i = 0; i number) //hoan vi 2 phan tu trunggian = number; number = number; number = trunggian; void SapXepGiam(int number<>, int n){ //khai bao bien trung gian de hoan vi int trunggian; //thuc hien thuat toan sap xep chon for(int i = 0; i


Facebook Twitter Linkedin int%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20so%20luong%20phan%20tu%20%20%20%20int%20n%20=%2010;%20%20%20%20//khai%20bao%20mang%20%20%20%20int%20number%5Bn%5D%20=%208,5,2,6,9,3,1,4,0,7;%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20trung%20gian%20de%20hoan%20vi%20%20%20%20int%20trunggian;%20%20%20%20//hien%20thi%20mang%20ban%20dau%20%20%20%20printf(MANG%20BAN%20DAUn);%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20%20number%5Bj%5D)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//hoan%20vi%202%20phan%20tu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20trunggian%20=%20number%5Bi%5D;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20number%5Bi%5D%20=%20number%5Bj%5D;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20number%5Bj%5D%20=%20trunggian;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//hien%20thi%20mang%20sau%20khi%20sap%20xep%20tang%20dan%20%20%20%20printf(nMANG%20SAU%20KHI%20SAP%20XEP%20TANG%20DANn);%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20void%20SapXepTang(int%20number%5B%5D,%20int%20n)%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20trung%20gian%20de%20hoan%20vi%20%20%20%20int%20trunggian;%20%20%20%20//thuc%20hien%20thuat%20toan%20sap%20xep%20chon%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20%20number%5Bj%5D)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//hoan%20vi%202%20phan%20tu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20trunggian%20=%20number%5Bi%5D;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20number%5Bi%5D%20=%20number%5Bj%5D;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20number%5Bj%5D%20=%20trunggian;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20int%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20so%20luong%20phan%20tu%20%20%20%20int%20n%20=%2010;%20%20%20%20//khai%20bao%20mang%20%20%20%20int%20number%5Bn%5D%20=%208,5,2,6,9,3,1,4,0,7;%20%20%20%20//hien%20thi%20mang%20ban%20dau%20%20%20%20printf(MANG%20BAN%20DAUn);%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20%20number%5Bj%5D)/code%20thì%20ta%20thực%20hiện%20hoán%20vị%202%20phần%20tử%20đó.%20Tuy%20nhiên%20đối%20với%20việc%20sắp%20xếp%20mảng%20theo%20chiều%20giảm%20dần%20ta%20sẽ%20đặt%20điều%20kiện%20ngược%20lại%20đó%20là:%20code%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=genericif%20(number%5Bi%5D%20int%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20so%20luong%20phan%20tu%20%20%20%20int%20n%20=%2010;%20%20%20%20//khai%20bao%20mang%20%20%20%20int%20number%5Bn%5D%20=%208,5,2,6,9,3,1,4,0,7;%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20trung%20gian%20de%20hoan%20vi%20%20%20%20int%20trunggian;%20%20%20%20//hien%20thi%20mang%20ban%20dau%20%20%20%20printf(MANG%20BAN%20DAUn);%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20%20number%5Bj%5D)/code%20bằng%20code%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=genericif(number%5Bi%5D%20void%20SapXepGiam(int%20number%5B%5D,%20int%20n)%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20trung%20gian%20de%20hoan%20vi%20%20%20%20int%20trunggian;%20%20%20%20//thuc%20hien%20thuat%20toan%20sap%20xep%20chon%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20void%20Nhap(int%20number%5B%5D,%20int%20n)%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20%20number%5Bj%5D)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//hoan%20vi%202%20phan%20tu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20trunggian%20=%20number%5Bi%5D;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20number%5Bi%5D%20=%20number%5Bj%5D;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20number%5Bj%5D%20=%20trunggian;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20void%20SapXepGiam(int%20number%5B%5D,%20int%20n)%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20trung%20gian%20de%20hoan%20vi%20%20%20%20int%20trunggian;%20%20%20%20//thuc%20hien%20thuat%20toan%20sap%20xep%20chon%20%20%20%20for(int%20i%20=%200;%20i%20 Pinterest